Baan- en Park Reglement

De tennisbaan op? Dan gelden er enkele spelregels. Lees hieronder welke dat zijn:

Baanreglement van TC de Maaier
 1. Gerechtigd om op de banen van TC de Maaier te spelen zijn:  – iedereen die in het bezit is van een geldig TC de Maaier ledenpasje;  – dagspelers (betalen € 5,00 per persoon per uur);  – gastspelers (betalen € 5,00 per persoon per uur).
 2. In de periode dat de banen bespeelbaar zijn, kan op alle banen van 08.00 uur tot 23.00 uur vrij worden gespeeld, tenzij er lessen dan wel bijzondere activiteiten zijn, zoals Maaieravond, competitie, toernooien, uitwisselingen etc. Het bestuur kan in deze incidentele gevallen alle banen hiervoor reserveren.
 3. Gebruik van de banen is als volgt:  Dinsdag en donderdag 1 baan t.b.v. tennisles (baan 1, 2, 3, 4 of 5)
 4. Baan 2 en 3:  maandag t/m vrijdag van 15.00 uur tot 19.00 uur hebben aspiranten/junioren voorrang op senioren. Baan 4 en 5 zijn vrije banen.
 5. Op zaterdag en zondag zijn alle banen vrij met uitzondering van competitie en toernooidagen.
 6. Het gebruik van de banen is alleen toegestaan in gebruikelijke tenniskleding.
 7. Het betreden van de banen is alleen toegestaan op gebruikelijk tennisschoeisel. Bij twijfel beslist de baancommissie en/of het bestuur.
 8. Na het spelen dient de baan geveegd te worden met de sleepmat, behoudens aanwijzingen van de baancommissie en/of het bestuur.
 9. Uitgezonderd competitie, toernooien e.d. dient een ieder die voldoet aan ad 1 gebruik te maken van het afhangsysteem. Daartoe hangt men zijn eigen pasje op bij de tijd en onder het nummer van de baan waarop men gaat spelen.
 10. Wordt er tijdens de competitie door leden geen gebruik gemaakt van de recreatiebaan, dan mag deze door de competitieteams worden gebruikt. Wanneer leden (geen introducee’s) komen tennissen, dan mogen zij spelen op de baan die het eerste vrijkomt (de reguliere speeltijd).
 11. Men dient te reserveren voor de eerst mogelijke periode. Zolang er nog een baan vrij is, is het niet toegestaan een reeds bezette baan te reserveren. Afhangen van toekomstige speelperioden kan alleen als de voorgaande periodes al gereserveerd zijn.
 12. Iedere speler die heeft afgehangen dient op het tennispark te blijven. Alleen het eigen spelerspasje mag worden opgehangen, niet die van een ander. Een baanreservering is pas geldig als er twee pasjes zijn afgehangen.
 13. De speeltijd voor een enkel partij is voor alle banen 45 minuten inclusief veegtijd. De speeltijd voor een dubbelpartij is voor alle banen 60 minuten inclusief veegtijd. Tijdens het spelen is het niet toegestaan om de klok te verzetten
 14. Als de speelperiode voorbij is, kan men opnieuw afhangen op de baan die als eerste vrij komt.
 15. Van de verlichting kan gebruik worden gemaakt tot uiterlijk 23:00 uur, behoudens die gevallen dat er ontheffing is verkregen om de verlichting langer aan te mogen hebben. Als er bij de naast elkaar liggende banen (1/2 reeds lichten aan zijn, is men verplicht, indien één van deze banen nog vrij is, deze als eerste af te hangen (i.v.m. de kosten). De verlichting wordt meteen gedoofd, zodra de situatie het toelaat.

 

Parkreglement van TC de Maaier
 1. Niet toegestaan zijn al die gedragingen en handelingen die in strijd zijn met de goede orde, zoals:  a. Hinderlijk en onbehoorlijk optreden; b. Het maken van lawaai (muziek, schreeuwen etc.); c. Beklimmen van muren, gebouwen en afrasteringen; d. Springen of stappen over de netten op de baan; e. Verontreinigen van de banen en het toebehorende terrein.
 2. (Brom)fietsen moeten in de fietsenrekken van het park geplaatst worden. Binnen het park mag geen gebruik gemaakt worden van (brom)fietsen of andere vervoermiddelen, anders dan bij noodgevallen. Motorvoertuigen moeten worden geplaatst op het parkeerterrein.
 3. Honden moeten aangelijnd zijn. Loslopende dieren op het park zijn verboden.
 4. Ouders moeten voldoende toezicht houden op meegenomen kinderen, zodat zij geen overlast of schade veroorzaken.
 5. Toeschouwers en niet tennisspelende personen mogen niet binnen de afrastering van/op de banen komen.
 6. Men is verplicht in alle gevallen van beschadiging of schade aan de banen, speelmatten, meubilair of zaken direct te melden aan het bestuur of de parkcommissie.
 7. Het is verboden om in het clubgebouw van TC de Maaier te roken.
 8. Het is op het tennispark van TC de Maaier uitdrukkelijk niet toegestaan dat aan jongeren onder de 18 jaar alcohol (zwak alcoholische drank en sterke drank) wordt verkocht.
 9. Jongeren onder de 18 jaar zijn zelf strafbaar wanneer zij alcohol bij zich hebben. Dit geldt zowel op straat als op andere plekken toegankelijk voor publiek, waaronder dus het tennispark van TC de Maaier.
 10. De kantine van het clubgebouw sluit – behoudens verkregen ontheffing – uiterlijk om 24:00 uur. Tot uiterlijk 30 minuten voor sluitingstijd kunnen (niet-) alcoholische dranken en/of versnaperingen worden besteld.
 11. Degene die als laatste het tennispark verlaat, dient er zorg voor te dragen dat zowel de kantine, de toegangsdeuren van het clubgebouw zelf, alsmede de toegangspoort middels sleutel gesloten worden en de verlichting is gedoofd. De sleutel van de toegangspoort alsmede van het clubgebouw zijn te verkrijgen bij het bestuur.
  De sleutel van de kantine heeft als centrale ophangplek . Deze sleutel dient te allen tijde na gebruik hier teruggehangen te worden.
 12. De leden van de baan- en/of technische commissie kunnen en mogen namens het bestuur corrigerend optreden. De te nemen maatregelen kunnen zijn:   Het geven van aanwijzingen, tot het innemen van hun ledenpas en het onmiddellijk ontzeggen van de aanwezigheid op het park. De ingenomen ledenpas zal met opgave van redenen aan het bestuur worden overhandigd.
 13. Lesgeven mogen alleen daartoe aangewezen tennisleraren/leraressen